அன்ரோய்டில் காட்சிகளை எவ்வாறு பதிவு செய்வது

அன்ரோய்டில்காட்சிகளைபதிவுசெய்வது

AZ திரைபதிவுசெய்யும்முறை:

  1. AZ திரைபதிவுசெய்யும்ஆப்பினைபதிவிறக்கவும்
  2. ஆப்பினைலான்ச்செய்யவும்
  3. லான்ச்செய்யப்பட்டதும்பதிவுசெய்வதற்கானவிருப்பங்களும், ஸ்கிரீன்ஷாட்களைஎடுத்துக்கொள்வதற்கும், நேரடிஒளிபரப்பிற்கும்மற்றும்பலவற்றிற்கும்இதுஉங்கள்திரையில்தொடர்ச்சியானவட்டங்களைக்காண்பிக்கும். பதிவுசெய்யும்ஆப்ஷனைதேர்ந்தெடுத்தபின்புதிரைபதிவைஉறுதிப்படுத்தும்படிஉங்களிடம்கேட்கப்படும்.
  4. தொடங்கியதும், நீங்கள்அதைபதிவுசெய்வதிலிருந்துநிறுத்தநினைத்தால்உங்கள்திரையில்ஸ்வைப்செய்வதன்மூலமாகவும்அறிவிப்புகளில்நிறுத்துபொத்தானைத்தட்டுவதன்மூலமாகவும்பதிவைநிறுத்தலாம்.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.