பிஎஸ் 4 இல் காட்சிகளை எவ்வாறு பதிவு செய்வது

பிஎஸ் 4 இலிருந்துகாட்சிகளைப்பதிவுசெய்வது

 1. பகிர்மெனுவைத்திறக்கஉங்கள்பிளேஸ்டேஷன் 4 கண்ட்ரோலரில்பகிர்பொத்தானைஅழுத்திபிடிக்கவும்.
 2. பிளேஸ்டேஷன் 4 ஆனதுஎவ்வளவுநேரம்பதிவுசெய்யும்என்பதைத்தேர்வுசெய்க.பிளேஸ்டேஷன் 4 இன்இயல்புநிலைநேரமானது 15 நிமிடங்கள்ஆகும்.
 3. நீங்கள்விளையாடவிரும்பும்கேமினைதேர்வுசெய்யவும்.
 4. ஒருகேமினைவிளையாடத்தொடங்குங்கள். பகிர்பொத்தானைப்பயன்படுத்திஒருபுதியபதிவைத்தொடங்கலாம்.
 5. பகிர்மெனுவைஅணுகபகிர்பொத்தானைஅழுத்திபிடிக்கவும்.அதிலிருந்துவீடியோகிளிப்பைசேமிஎன்பதைத்தேர்வுசெய்யவும்அல்லதுசதுரபொத்தானைதட்டவும்.

ஒருபுதியபதிவைத்தொடங்கவும்

 1. பதிவுசெய்வதைதொடங்கபகிர்பொத்தானைஇரண்டுமுறைஅழுத்தவும். பகிர்பொத்தானைமீண்டும்இருமுறைஅழுத்துவதன்மூலம்எந்தநேரத்திலும்பதிவைநிறுத்தலாம்.
 2. பதிவுசெய்வதுமுடிந்ததும்உங்களதுகிளிப்பானதுஉங்கள்பிளேஸ்டேஷன் 4 இன்முகப்புத்திரையில்உள்ள "காப்சர்கேலரி" என்றகோப்புறையில்சேமிக்கப்பட்டிருக்கும்.


உங்கள்கிளிப்பைட்ரிம்செய்யவும்

 1. "ட்ரிம்" ஆப்ஷனானதுகாப்சர்கேலரி, உங்கள்வீடியோவைஹயிலைட்செய், விருப்பங்கள்பொத்தானைஅழுத்துஆகியவற்றில்இருக்கும்.
 2. இங்கிருந்துநீங்கள்கிளிப்பைத்திருத்தவும்முடியும்நீளத்தைக்குறைக்கவும்முடியும்.


உங்கள்வீடியோவைப்பகிரவும்

 1. உங்கள்பிளேஸ்டேஷனைஉங்கள்சமூகஊடகங்கள்அல்லதுயூடியூப்கணக்குடன்இணைக்கவும்.
 2. உங்கள்காப்சர்கேலரியிலிருந்துபதிவேற்றவிரும்பும்வீடியோவைத்தேர்வுசெய்துபகிர்வைத்தேர்வுசெய்யவும்.
 3. நீங்கள்பதிவேற்றவிரும்பும்தளத்தைத்தேர்ந்தெடுக்கசெய்து, வீடியோவைப்பதிவேற்றதிரையில்செய்யவேண்டியசெயல்பாட்டைப்பின்பற்றவும்.
 4. வீடியோவைஉங்கள்சமூகஊடகதளங்களில்ஒன்றில்பதிவேற்றம்செய்ததும்அதைநீங்கள்பதிவிறக்கம்செய்துஎங்கள்வலைத்தளத்தில்பதிவேற்றலாம்.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.