எக்ஸ்பாக்ஸில் காட்சிகளை எவ்வாறு பதிவு செய்வது

எக்ஸ்பாக்ஸ்ஒன்னில்காட்சிகளைப்பதிவுசெய்வது


இப்போதுஎன்னநடந்ததுஎன்பதைகாப்சர்செய்ய:

 1. உங்களதுகேமினைதொடங்கிவழக்கம்போல்விளையாடுங்கள்.
 2. ஏதாவதுஒன்னுநடந்தால், அதைநீங்கள்பதிவுசெய்யவிரும்பினால், எக்ஸ்பாக்ஸ்பொத்தானை  அழுத்தி X என்றபொத்தானையும்குறைந்தபட்சம் 30 விநாடிகள்அழுத்திபிடிக்கவும்  .

ஸ்கிரீன்ஷாட்டைகாப்சர்செய்ய Y பொத்தானைஅழுத்தவும்.


உள்ளடக்கத்தின்குறிப்பிட்டநீளத்தைகாப்சர்செய்ய:

 1. வழிகாட்டியைத்திறக்கஎக்ஸ்பாக்ஸ்பொத்தானைஅழுத்தவும்.
 2. காப்சர்மெனுவைத்திறக்ககாட்சிபொத்தானைஅழுத்தவும்.
 3. என்னநடந்ததுகாப்சரைதேர்ந்தெடுத்துநீங்கள்பதிவுசெய்யவிரும்பும்நேரத்தின்நீளத்தைத்தேர்வுசெய்யவும்.


அடுத்துஎன்னநடக்கப்போகிறதுஎன்பதைகாப்சர்செய்ய:

 1. உங்களதுகேமினைதொடங்கவும். வழிகாட்டியைத்திறக்கஎக்ஸ்பாக்ஸ்பொத்தானைஅழுத்தவும்.
 2. பாருபொத்தானைஅழுத்திஇப்போதிலிருந்துபதிவுசெய்என்பதைத்தேர்வுசெய்யவும். கிளிப்புகள் 10 நிமிடங்கள்முதல்ஒருமணிநேரம்வரைநீடிக்ககூடும்.
 3. கிளிப்பைமுடிக்க, வழிகாட்டியைத்திறந்து X பொத்தானைஅழுத்தவும். உங்கள்கிளிப்சேமிக்கப்பட்டவுடன்உங்களுக்குஒருசெய்திவரும்.


உங்களின்காப்சர்களைக்காணமற்றும்நிர்வகிக்க:

 1. வழிகாட்டியைத்திறக்கஎக்ஸ்பாக்ஸ்பொத்தானைஅழுத்தவும்.
 2. அதன்பின்புபாருபொத்தானைஅழுத்திகாப்சர்களைநிர்வகிஎன்பதைத்தேர்வுசெய்யவும்.
 3. இதுஉங்கள்காப்சர்ஸ்நூலகத்தைத்திறக்கசெய்யும். இங்கிருந்துபயனர்கள்உள்ளடக்கத்தைநிர்வகிக்கமுடியும்.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.