ரெடீம் செய்ய வரம்பு எதுவுமில்லை

நீங்கள்ஒருநோர்வேபயனராகஇருந்தால், நீங்கள்மாதத்திற்குமொத்தம் 8000 கிரெடிட்டுகளைரெடீம்செய்யமுடியும்.

பரிசுஅட்டைககளுக்கானகிரெடிட்டுகளையும்கேம்குறியீடுகளுக்கானகிரெடிட்டுகளையும்வெகுமதிபக்கத்தில்பரிமாறிக்கொள்ளலாம்.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.